W prawie karnym reprezentuję Klientów we wszystkich rodzajach postępowań oraz na każdym ich etapie. Wierzę bowiem, że pomoc, jakiej udziela skuteczny adwokat podczas pierwszego o przesłuchania, może mieć decydujący wpływ na wynik całego postępowania karnego. W ramach świadczonych usług z dziedziny prawo karne, Kancelaria Adwokacka oferuje:

  • udział w przesłuchaniach i innych czynnościach dotyczących Klienta przed organami ścigania,
  • sporządzanie pism procesowych, w tym zażaleń i wniosków dotyczących stosowanych środków zapobiegawczych, wniosków dowodowych,
  • udział w posiedzeniach aresztowych oraz posiedzeniach dotyczących innych środków zapobiegawczych,
  • udział w postępowaniu sądowym, w tym w postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu;
  • w postępowaniu wykonawczym – przygotowanie oraz reprezentacja w sprawie wniosków o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary,  przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności,
  • reprezentację oskarżycieli prywatnych w sprawach z oskarżenia prywatnego, w tym sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.

Z kolei w sprawach z zakresu prawa wykroczeń Kancelaria zapewnia m. in.:

  • obronę obwinionego oraz
  • reprezentowanie pokrzywdzonego, w tym oskarżyciela posiłkowego.