Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów przed wszystkimi instancjami, także przed Sądem Najwyższym, we wszystkich rodzajach postępowań sądowych w sprawach cywilnych. Przed wszczęciem procesu sądowego staramy się ugodowo rozstrzygnąć powstały spór. Negocjacje bowiem są najlepszym sposobem porozumienia się w celu złagodzenia konfliktu oraz dojścia do konsensusu gwarantującego jego dobrowolne zrealizowanie. W przypadku prowadzenia sprawy sądowej Kancelaria oferuje:

 • opracowanie koncepcji prowadzenia sporu sądowego,
 • sporządzanie pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych,
 • opracowywanie projektów ugody sądowej,
 • reprezentację w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, upadłościowym i naprawczym,
 • monitowanie postępowania egzekucyjnego poprzez stałą współpracę z komornikami.

Kancelaria Adwokacka również przygotowuje, analizuje, negocjuje i opiniuje (pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta i uwzględniając jego specyficzne potrzeby):

 • umowy cywilnoprawne, w tym umowy nienazwane,
 • kontrakty handlowe,
 • porozumienia, ugody, listy intencyjne,
 • ogólne warunki umów.

W szczególności oferujemy usługi w zakresie przygotowania umów towarzyszących naszemu życiu codziennemu, a dotyczących:

 • zlecenia, o dzieło, świadczenia usług,
 • nabywania i zbywania składników majątkowych i niemajątkowych,
 • współpracy i umów ramowych,
 • cesji wierzytelności lub długu,
 • darowizny,
 • użyczenia,
 • dzierżawy i najmu,
 • pożyczki i wiele innych.

W ramach świadczonych usług z dziedziny prawo cywilne Kancelaria Adwokacka oferuje również swoje usługi w zakresie windykacji długów kładąc w tym zakresie duży nacisk na pozasądowe (ugodowe) formy odzyskiwania należności. Takie podejście stwarza Klientom Kancelarii możliwość podjęcia szybkich działań windykacyjnych bez zbędnych formalności oraz ponoszenia dodatkowych kosztów. W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego Kancelaria oferuje:

 • przygotowanie i wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty,
 • reprezentację wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności,
 • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika,
 • podjęcie czynności zmierzających do wyjawienia majątku dłużnika,
 • monitowanie prowadzonych postępowań egzekucyjnych.